Dom Pomocy Społecznej

im. dr Leona Szumana w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 220
tel./fax 56-654-56-42

Realizowane projekty unijne

1. Obecny projekt:

"Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w DPS w Toruniu"

Miło nam poinformować, że Dom Pomocy Społecznej w Toruniu rozpoczyna drugi już projekt unijny. Projekt adresowany jest do bezrobotnych mieszkańców Torunia - z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dla uczestników przewidziane są następujące formy pomocy:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy 2 posiłki dziennie i zwrot kosztów dojazdu.

Zajęcia z uczestnikami będą realizowane w terminie: luty 2010 - styczeń 2011 codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Głównym miejscem realizacji zajęć będzie teren Domu Pomocy Społecznej, choć przewidziano również wyjazdy do istotnych - dla przebiegu programu - punktów miasta.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze projektu do 20.01.2010.
Prosimy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Bezpośredni numer telefonu komórkowego do biura projektu: 600-554-688

2. Projekt zakończony:

"Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami."

Projekt realizowany był w terminie: 01.09.2005r. do 31.08.2006r. na terenie Torunia.

Partnerem projektu był Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ze względu na posiadaną bazę danych z ilością osób długotrwale bezrobotnych (powyższej 24 miesięcy) w mieście Toruń.

W trakcie trwania projektu sfinansowano beneficjentom ostatecznym obiady w trakcie szkoleń w DPS, zakupiono bilety miesięczne, sieciowe MZK na przejazdy na miejsce szkolenia oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Zakupiono odzież oraz obuwie ochronne, materiały biurowe i informacyjne, a także środki pielęgnacyjne. Uczestnicy projektu otrzymali również dodatek szkoleniowy za odbyte szkolenia w DPS oraz stypendium w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Wyposażono salę szkoleniową w meble oraz urządzenia biurowe. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zorganizowano kampanię promującą projekt. Postęp rzeczowy realizacji projektu przebiegał prawidłowo. Postęp merytoryczny realizacji projektu zagwarantował zrealizowanie celów oraz zaplanowanych wydatków projektu.

Beneficjentami ostatecznymi projektu były osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta powyżej 24 miesięcy w liczbie 20 osób. Uczestnikami projektu było 80% kobiet i 20% mężczyzn. Kryteria wyboru uczestników projektu: przedział wiekowy od 22 lat do 45 lat, wykształcenie średnie ogólne lub kierunkowe związane z opieką nad osobami starszymi. Część z tych osób miało wykształcenie średnie a część wyższe. Grupa 20 wyłonionych osób była zainteresowana pracą opiekuna w środowisku osób starszych. Projekt był zgodny z polityką równych szans kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu w DPS Toruń przy ul. Chełmińskiej zostały przeprowadzone następujące działania:

Ponadto przeprowadzone zostały:

Dzięki znakomitej współpracy z partnerem projektu udało się osiągnąć zakładane rezultaty m.in. pięciu uczestników w momencie zakończenia realizacji projektu podjęło zatrudnienie, natomiast jedna osoba wolontariat. Wszystkie założone cele osiągnięto. Grupa 20 beneficjentów ostatecznych podjęła udział w projekcie, pozyskała kluczowe umiejętności pracownicze: pracy w zespole pracowniczym, pracy z osobami starszymi, nabyli umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania problemów wynikających z pracy mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, zwiększenie motywacji do działania oraz zaufania we własne siły, podwyższenie samooceny oraz świadomości praw i obowiązków. Pozytywne efekty działalności uczestników projektu oddziaływały na seniorów, na ich bezpieczeństwo oraz świadomość objęcia należytą opieką dla ułatwienia ich funkcjonowania. Beneficjenci ostateczni zostali przygotowani do zmiany zawodu. Pozyskali wiedzę na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Grupa odbyła 916 godzin szkoleń. Korzystali z technologii informatycznych w celu zdobycia umiejętności przygotowania dokumentacji (rozwój społeczeństwa informacyjnego). Uczestnicy projektu podwyższyli i zdobyli nowe kwalifikacje pozwalające na odnalezienie się na lokalnym rynku pracy w zakresie pracy opiekuna.

© 2009 KSIstudio wszelkie prawa zastrzeżone